Image may contain: text

ኢንተርፕራይዝ ሪሶርስ ፕላኒንግ ምንድን ነው?....... 

›› የአንድን ተቋም የዕለት ተዕለት ተግባርና ኃላፊነት እንዲሁም ለዚህ የሚያስፈልገውን ሀብትና ግብዓት የሚያቀናጅ፣ የሥራ ሂደትን የሚያቀላጥፍና የመረጃ ፍሰትን የሚያሳልጥ ሰፊ የሆነ የኢንፎርሜሽን ሲስተም ነው፡፡

›› የኢ.አር.ፒ ሲስተም ማዕከላዊ/አንድ የዳታ ቋት (Centralized Database) እና ሙሉ በሙሉ በኮምፒውተር የታገዘ አሰራር ሂደትን ስለሚጠቀም ለተጠቃሚዎች ወጥ የሆነ፣ የተደራጀና ቀጣይነት ያለው የስራ ሁኔታን ይፈጥራል፡፡

›› ኢ.አር.ፒን በኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ አገልግሎት መተግበር ያስፈለገበት ዋና ዋና ምክንያቶች፣ 
• የደንበንኞች አገልግሎትን ለማሳለጥ፡ 
• የሥራ አፍጻጸምንና ምርታማነትን ለማሳደግ፡ 
• መረጃ ለማቀናጀት፡ 
• የተለያዩ ስራዎችንና አሰራርን ለማቀናጀት፤ 
• ለአመራሮችና ለሰራተኞች የስራ ጫና ለማቃለል: 
• ደረጃውን የጠበቀ የስራ ግንኙነት ለመፍጠር፡ 
• ወጪን ለመቀነስ፡ 
• የተሻሻለ ቴክኖሎጂን ለመጠቀም፡ 
• ችግሮችን ፈጥኖ ለማስወገድ ስለሚረዳ ነዉ፡፡